Wednesday, March 30, 2011

လြယ္ကူရိုးရွင္းတဲ့ ႏွစ္ပင္လိမ္ခရိုေရွးထိုးနည္း ..

ဒီပို႕စ္မွာေတာ့ ႏွစ္ပင္လိမ္ထိုးနည္းလို႕ ေခၚၾကတဲ့ Double Stich ထိုးနည္းကို မိတ္ဆက္ပါ့မယ္ ...
တပင္လိမ္ထိုးနည္းကိုရျပီဆိုရင္ မခက္ပါဖူး ... ကၽြန္မအျမဲ ထည့္ေျပာေလ့ရွိတဲ့စကားေလး ရွိပါတယ္ .. လက္ညိမ္ေအာင္သာ က်င့္ပါ ......ပထမဦးဆံုး အေပၚကပံုအတိုင္း ျဖစ္လာဖုိအတြက္ကို ကၽြန္မတိ႕ု႕ . က်စ္ဆံျမီးေလးအရင္ထိုးထားရပါမယ္ .. ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အရွည္ေရာက္ျပီဆိုရင္ .. ႏွစ္ပင္လိမ္စယူလို႕ရပါျပီ ... က်စ္ဆံျမီးအဆံုးကေန ေနာက္ကိုျပန္လွည့္ျပီး ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ .. အပ္ဖ်ားေလးနဲ႕ ခ်ည္ကို တခ်က္ ေကာ္ျပီး ယူသိမ္းထားေပးပါ ... ျပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္တခ်က္ ယူဖို႕အတြက္ကို .. က်စ္ဆံမီးေလးကို ႏွစ္ခုေက်ာ္ျပီးမွ က်စ္ဆံျမီးထဲကေန ပံုပါအတိုင္း ခ်ည္ကို ေနာက္တခ်က္ယူေပးရပါမယ္ ...


သံုးခုေျမာက္က်စ္ဆံျမီးကေန ေက်ာ္ယူထားတဲ့ခ်ည္ရယ္ .. ပထမတခါ အပ္ဖ်ားေလးနဲ႕ ယူထားတဲ့ခ်ည္ရယ္ .. ဆိုရင္ ႏွစ္ကြင္းျဖစ္ေနပါျပီေနာ္ ... ေနာက္ထပ္တခ်က္ကို အပ္ဖ်ားေလးနဲ႕ ယူေပးရပါမယ္.. ယူလို႕ရလာတဲ့ ခ်ည္ကို ခုနက ကြင္းေလးႏွစ္ခုကိုလွ်ိဳျပီး ပထမဆံုးစယူလိုက္တဲ့က်စ္ဆံျမီးထိပ္ကြင္းေလးကေန ဆြဲထုတ္ယူလိုက္ပါ ... အဲ့ဒါဆိုရင္ေတာ့ ပံုပါအတိုင္း ႏွစ္ပင္လိမ္ေလးတခုရပါျပီ ...


တခုျပီးတခုဆက္ထိုးသြားေပးပါ ..... လက္မညိမ္ရင္မညိမ္သလို ေစာင္းတာရြဲ႕တာေတြ စတင္ရင္ဆိုင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္ .. သတိျပဳရမွာတခုက ခ်ည္ကို အပ္ဖ်ားနဲ႕ယူတဲ့အခါ ေအာက္ဘက္ကေန အေပၚကို ျပန္ယူေပးဖို႕ပါေနာ္ ... ေျပာင္းျပန္ယူမိရင္ အခ်ိဳးမက်ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္ ...စယူလာခဲ့တဲ့ က်စ္ဆံျမီး ထိပ္ဖ်ားထိ ျပန္ေရာက္သြားျပီဆိုရင္ေတာ့ အေပၚကိုေနာက္တဆင့္တက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ..တဆင့္ျပီးတဆင့္ဆက္ယူေပးသြားရင္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေလးကို ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္ ...
ဦးထုပ္ထိုးရန္ ၾကံစည္ေနသူမ်ား ... မာဖလာထိုးဖို႕ ၾကံရြယ္ေနသူမ်ား ... ေ၀့စကုတ္ေလးဆို ဘယ္လိုေနမလဲဆိုျပီး စဥ္းစားေနတဲ့ မမမ်ား ..... ဒီအဆင့္ေလးကို လက္ညိမ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါလို႕ .. ထပ္မံတိုက္တြန္းပါရေစ ...

ဒီေန႕ ....

puúLay:rSm aywHoHk;jyD; rsO;fajzmifUwpfaMumif;qGJMunfUyg/ ajzmifUpif;aerSmyg/
ckeu MuufOay:rSm rsOf;ajzmifU qGJMunfUr,fqdk&ifaum ....

qGJvdkU&rSmr[kwfygbl;/ / tu,fí tJ'DMuufOay:rSm rsOf;ajzmifU qGJvdkU&&ifawmU tJ'drsOf;[m rsOf;ajzmifUr[kwfygbl;/ rsOf;auG;yJ jzpfrSmyg/bmvdkUvJqdkawmU rsufESmjyifu cHk;aevdkUav .....

rsOf;ajzmifUwpfaMumif;&csif&if tajcnDwJU rsufESmjyif&Sd&r,f/
pdwfaumif; apwemaumif;eJU tvkyfvkyfwJUtcgrSm tjypfrjzpfapcsif&ifawmU tajcnDwJU rsufESmjyifjzpfaezdkUawmU vdkwmaygU

ကၽြန္မရင္ထဲကေန လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ စဥ္းစားမိေနတဲ့အရာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္လို႕ေပါ့ေလ .. ေတြးျဖစ္သြားတယ္ ..

ဒီရက္ပိုင္း ကၽြန္မရဲ႕ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ထဲကေန ထြက္သြားခ်င္ေလာက္တဲ့ထိ စိတ္ေတြရႈပ္ေနခဲ့တယ္ ...
ဘယ္လိုမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခု .. ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတာထက္ ေရြးဖို႕ကို ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ..
ဒီတခုကို ငါ ရင္မဆိုင္ခ်င္ရင္ တဘက္လမ္းကေလွ်ာက္ရမယ္ .. ေလွ်ာက္သင့္ရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္စဥ္းစား ....
ကၽြန္မေလွ်ာက္ဖို႕အင္အားမရွိခဲ့ဖူး ... ဆိုေတာ့ကာ ရင္ဆိုင္မွကိုရေတာ့မယ္ .. ဒါလက္ရွိအေနအထား ...

အဲ့ဒီရင္ဆိုင္ရမယ့္ကိစၥတခုအတြက္ ၾကည့္ျပန္ေတာ့ကာ ၾကက္ဥေပၚမွာ မ်ဥ္းဆြဲရတဲ့အေျခအေန ..
ကိုယ္ကပဲ မျပည့္၀တာပဲလား .. ကၽြန္မဘာမွားလဲ .. ျပန္သံုးသပ္တယ္ .. ကၽြန္မရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္ .....
ကၽြန္မ ရန္မမ်ားခ်င္ဖူး ... အဲ့ဒီေတာ့ကာ .. လူပါး၀သမွ်ခံေနရျပန္ေရာ .. ခံေနရလို႕ ကၽြန္မျငိမ္းခ်မ္းေနလား .. ဟင့္အင္း ... ႏိုးေ၀းး . ကိုယ္က စိတ္ထက္တဲ့လူျဖစ္ေနျပန္ေရာ .. အစြန္းႏွစ္ဘက္မွာ ကၽြန္မ တကိုယ္ထဲနဲ႕ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေနျပန္ေရာ ....

ကၽြန္မေမေမဆံုးမဖူးတယ္ .. ကိုယ္ေကာင္းရင္ေခါင္းမေရြ႕ဖူးတဲ့ ... ျပီးေတာ့ သည္းခံဖို႕ေမတၱာေအးတရား ....
စိတ္ထက္လြန္းတဲ့ကၽြန္မ .. အဆံုးရွိသေရြ႕သည္းခံေတာ့ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ .. ကၽြန္မဘယ္လိုမွ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ .. ကၽြန္မသိပ္ပူေလာင္တယ္ .. သည္းခံေပမယ့္လည္း တကယ့္ကို ၾကက္ဥေပၚ မ်ဥ္းေျဖာင့္ဆြဲရသလိုပဲ .. ဘာေတြမွားလဲ .. ဘာေတြျပင္ရမလဲ .. ဘာလုပ္သင့္လဲ ...

သည္းခံျခင္းဆိုတာ အရာရာကို ေအာင္ႏိုင္ေစသတဲ့ .. တကယ္ေရာဟုတ္ရဲ႕လား ..
ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းတခုအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ကၽြန္မ .. ၾကံဳရတဲ့ ခလုတ္ကသင္း သိပ္မ်ားလြန္းတယ္ .. ေလာေလာဆယ္အၾကီးမားဆံုး၀ဋ္ဒုကၡတခု .. ကၽြန္မဘယ္လိုရင္ဆိုင္သင့္လဲ .. ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲ ..
ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ ... ကၽြန္မမွာပဲ လိုအပ္ေနေသးတာလား ... ကၽြန္မကပဲ မျပည့္၀ေသးတာလား ..........
.................................................. .................................................. ................................
ဘယ္လိုမွကို သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါပဲ .................................................. .......

Tuesday, March 22, 2011

လြယ္ကူရိုးရွင္းတဲ့ တပင္လိမ္ထိုးနည္း

ဒီေန႕အတြက္ေတာ့ တပင္လိမ္နညး္လို႕ အလြယ္ေခၚေလ့ရွိတဲ့ ထိုးနည္းေလးကို ဆက္သြားၾကရေအာင္ေနာ္ ..
ပထမဦးဆံုးအတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့တေခါက္တုန္းက က်စ္ဆံျမီးထိုးနည္းေလးကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား ..
ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အရွည္တခုရတဲ့ထိ က်စ္ဆံျမီးေလးကို အရင္ထိုးထားရပါမယ္ . ဥပမာ က်စ္ဆံမီးေပါင္း အခု ၅၀ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ ..
လက္ညိမ္ရင္ညိမ္သလို ထိုးရခက္တာ လြယ္လာတာဆိုတာကို ဒီ တပင္လိမ္နည္းေလးမွာ စသိလာရမွာျဖစ္ပါတယ္...
အခုပထမဦးဆံုး ေလ့က်င့္ရံုအတြက္ကေတာ့ က်စ္ဆံမီးေလး အခု ၂၅ ဆိုလံုေလာက္ပါျပီ ..အေပၚပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း က်စ္ဆံမီးထိုးတဲ့အခါ .. ေနာက္ဆံုး၂၅ ခုေျမာက္ကေန ျပန္စရမွာပါေနာ္ .. က်စ္ဆံမီးေလးယူတဲ့အခ်ိန္မွာ အပ္ဖ်ားကို ေနာက္တေခါက္ထပ္လိမ္ေပးပါ ..ဒီပံုေလးမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ပထမတဆင့္ဆြဲထုတ္ပါမယ္ .. က်စ္ဆံမီးထိုးတုန္းက တခါပဲ ဆြဲထုတ္ရတာကို သတိျပဳမိၾကမွာပါ ..
တပင္လိမ္ထုိးနည္းမွာေတာ့ ႏွစ္ဆင့္ဆြဲထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ .. အေပၚပံုမွာေတာ့ တဆင့္ဆြဲထုတ္ျပထားပါတယ္ဒီအေပၚကပံုမွာေတာ့ ဒုတိယတဆင့္ထပ္ဆြဲထုတ္ထားတာပါႏွစ္ဆင့္တိတိ ဆြဲထုတ္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီအေပၚကပံုေလးမ်ိဳးအတိုင္းျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္ ..တခုျပီးတခုဆက္ထိုးသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေလး အတန္းကေလးျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ..ေနာက္ထပ္ဆင့္တက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်စ္ဆံမီးအရွည္ဆံုးတဲ့ထိျပန္ထိုးျပီးတာနဲ႕ အေပၚတဆင့္ကိုထပ္ယူလို႕ရပါျပီ ..
သတိျပဳရမွာက က်စ္ဆံမီးကြင္းေတြေက်ာ္ယူပီးမထိုးမိပါေစနဲ႕ .. ေက်ာ္ယူမိရင္ယူမိသလို ရြဲ႕သြားတာ ေစာင္းသြားတာ ျဖစ္သြားမွာပါ ...တဆင့္ျပီးတဆင့္ အေပၚကိုတက္တက္ျပီး ယူသြားေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပံုေလးထဲကလို ဒီဇိုင္းမ်ိဳးေလးကိုရမွာပါ ...
ဒီအဆင့္မွာေသခ်ာလက္ညိမ္ေအာင္ ထပ္ေလ့က်င့္ေပးဖို႕ မွာပါရေစေနာ္ ..

ဒီလိုမ်ိဳး တပင္လိမ္ထိုးနည္းေလးကို ေသခ်ာရသြားျပီဆိုရင္ ဒီဇိုင္းလွလွေလးေတြတင္ေပးပါ့မယ္ ..
တပင္လိမ္ထိုးနည္းတမ်ိဳးကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးအယူအဆေတြနဲ႕ ထိုးသြားလို႕ရပါတယ္ ..

ေသာ့ခ်ိတ္ကေလးေတြ .. ဖန္ခြက္ေအာက္ခံ .. တီဗီြဖံုး . ေနာက္ မာဖလာ .. ယုတ္စြအဆံုး အက်ီအထိ ထိုးလို႕ရပါတယ္ ...
ေသေသခ်ာခ်ာလက္ညိမ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႕ေတာ့ မေမ့ၾကနဲ႕ေနာ္

Thursday, March 17, 2011

လြယ္ကူရိုးရွင္းတဲ့ အေျခခံက်စ္ဆံမီးထိုးနည္း


ပထမတဆင့္ ကြင္းကေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတဲ့နည္း ျပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္တဆင့္တက္ၾကစို႕ေနာ္ ... တဆင့္ျပီးတဆင့္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးၾကပါလို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ .. ဘာလို႕ဆိုေတာ့ ဒါေလးေတြက လြယ္လြယ္ေလးေတြဆိုျပီး အက်င့္မလုပ္ဘဲ Pattern ေတြစေတာ့မွ ၾကည့္ျပီးထိုးလည္း ပံုေလးေတြ ထြက္လာမွာ လက္ရာတခုကို ဖန္တီးႏိုင္မယ့္သူေတြရွိလာမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေသသပ္မႈျခင္းကြာလို႕ပါ ... မပင္မပန္းဘဲ အလြယ္တကူေလ့က်င့္လို႕ရမယ့္ အေျခခံေလးေတြမွာ စျပီး က်င့္ၾကစို႕ေနာ္ဒီအေပၚပံုကအတိုင္း ပထမတဆင့္မွာ ကြင္းကေလးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးခဲ့ျပီးပါျပီ . ကဲ .. ေအာက္က တပုံကို ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္ .. ၾကိဳးအတိုစေလးဘက္ကို လက္နဲ႕ထိန္းကိုင္ထားရင္း ကိုယ္တကယ္ ဒီဇိုင္းလုပ္ရမယ့္ ခ်ည္အရွည္ဘက္ကို စယူပါမယ္..
ယူတဲ့ေနရာမွာ အပ္ကိုညာဘက္ေအာက္ကေန ပံုပါအတိုင္း ယူေပးပါ ကြင္းကေလးျပဳလုပ္စဥ္ကအတိုင္း အပ္ထိပ္ဖ်ားကေလးနဲ႕ ယူသြားေပးျပီး ကြင္းေလးထဲကို ေနာက္ျပန္ျပန္ဆြဲေပးလိုက္ရင္ တဆင့္ရပါျပီ ...ဒီပံုေလးမွာေတာ့ ကြင္းထဲကေနၾကိဳးကိုဘယ္လိုဆြဲေပးတယ္ဆိုတာေလးကို ျပထားတာပါတဆင့္ျပီးသြားတာနဲ႕ ေနာက္အဆင့္ေတြမွာလည္း .. ဒီလိုမ်ိဳးပဲ တခ်က္ခ်င္းယူသြားေပးပါ .. ယူပံုယူနည္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ ..
ကၽြန္မတို႕ ငယ္ငယ္ကေတာ့ က်စ္ဆံမီးထိုးနည္းလို႕ေခၚပါတယ္ ..အခ်က္၂၀ေလာက္ ဖန္တီးျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကိုယ့္လက္ရာ တကယ္ညိမ္လားမညိမ္လား ခန္႕မွန္းလို႕ရပါျပီ .. မညိမ္ရင္ ဆက္မလုပ္ပါနဲ႕ .. အစကေနေနာက္တေခါက္ျပန္က်င့္ဖို႕ ေျပာပါရေစ .. အစပိုင္းမသိသာေပမယ့္ . လက္မညိမ္တဲ့အခါ ကိုယ္ဖန္တီးမယ့္ဒီဇိုင္းတျခမ္းရြဲ႕သြားတာမ်ိဳးထ ိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္.. စိတ္ရွည္ရွည္ထားဖို႕ေတာ့ လိုပါတယ္ .. အေလ့အက်င့္ပါပဲ . ေနာက္ပိုင္းဆို တီဗီြၾကည့္ရင္း ထိုးတဲ့မမေတြေတာင္ အမ်ားၾကီးပါပဲ ....ကၽြန္မတို႕ငယ္ငယ္ကေတာ့ က်စ္ဆံမီးထိုးနည္းလို႕ေခၚခဲ့ပါတယ္ .. တကယ္လည္း က်စ္ဆံမီးေလးနဲ႕တူတာကိုး .... ေနာက္ပိုင္း ထိုးမယ့္ပံုစံေတြအားလံုးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးထိုးနည္းတခုပါပဲ . ဒီအဆင့္ေလးကို ေသခ်ာလက္ညိမ္ေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေလ့က်င့္ေပးၾကပါလို႕ တုိက္တြန္းပါတယ္

Wednesday, March 16, 2011

တေခ်ာင္းထိုးအေျခခံ

တေခ်ာင္းထိုးထိုးတဲ့အခါ .. ၾကိဳးကိုင္နည္းကို ေသခ်ာတတ္ျပီဆိုတာနဲ႕ ဘယ္ပတ္တန္ပဲ လာလာ .. ထိုးဖို႕မခက္ေတာ့ပါဖူး ... အရင္ဆံဳးတဆင့္အေနနဲ႕ .. မ်ားေသာအားျဖင့္လုပ္တတ္ၾကတာေလးကို ျပပါ့မယ္ .. ဒီလိုမ်ိဳးက တေခ်ာင္းထိုးစထိုးတဲ့ ခ်စ္ေသာ မမတို႕ ညီမေလးတို႕ လုပ္တတ္ၾကတာပါပဲ .. အရင္အထံုးေလးထံုးလိုက္တာပါ .. ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဖို႕ သတိေပးပါရေစတကယ္တမ္း အဲ့ဒီလို အထံုးေလးကို အလြယ္တကူမလုပ္ဘဲနဲ႕ နည္းစနစ္က်က် အပ္နဲ႕ လုပ္တာက လုပ္ကာစမွာ ပိုျပီး ခက္မယ္ထင္ရေပမယ့္ စနစ္က်တာမို႕ . .ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ေတြအတြက္ အရမ္းအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္ .. ပထမဆံုးကေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးေလး သိုးေမႊးခ်ည္ကို ကိုင္ေပးပါ ...ျပီးရင္ေတာ့ အပ္ကို ပံုပါအတိုင္းကိုင္ေပးပါေနာ္ .. ကိုယ္အဆင္ေျပသလို မကိုင္ဖို႕ ထပ္သတိေပးပါရေစ .. အက်င့္လုပ္ျပီး ကိုင္ေပးပါေနာ္ .. မဟုတ္ရင္ ေနာက္ပိုင္း လက္အက်င့္ေသသြားတဲ့အခါ ပတ္တန္ေတြမွာလည္း ေစာင္းေနတာမ်ိဳး .. က်စ္သြားလိုက္ ပြသြားလိုက္ျဖစ္တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ..အပ္နဲ႕ပဲ ခ်ည္ကို တခ်က္လိမ္လိုက္ျပီးေတာ့ ယူေပးပါ ..ခ်ည္ကိုတခ်က္လိမ္ျပီးယူတဲ့အခါ အပ္ဖ်ားကရွည္ထြက္လာတတ္ပါတယ္ .. အဲ့ဒီခ်ိန္မွာ ျပန္ညွိေပးပါေနာ္ .. အပ္ရဲ႕ထိပ္ဖ်ားကေန လက္တဆစ္စာေလာက္အကြာကေနပဲ ခ်ည္ကရွိေနရပါမယ္ ..ျပီးတဲ့အခါ .. အပ္ရဲ႕ထိပ္ဖ်ားကို ခ်ည္ေအာက္ကေန ျပန္ယူျပီး ၾကိဳးကုိပါ တခ်က္ထပ္သိမ္းေပးပါ ..အဲ့ဒီသိမ္းလိုက္တဲ့ ခ်ည္ကို အပ္ရဲ႕ထိပ္မွာပါတဲ့ အေကာက္ကေလးနဲ႕ ခ်ိတ္ျပီး ေနာက္ျပန္ျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ ..ျပီးတဲ့အခါ .. တခ်က္တင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ၾကိဳးထံုးကေလးရပါျပီ .. တေခ်ာင္းထိုး အားလံုးအတြက္ ပတ္တန္ခက္ခက္ခဲခဲေတြအတြက္ .. ဒီအဆင့္ဟာ အေျခခံအက်ဆံုးပါပဲ .. ၾကည့္တဲ့အခါ လြယ္မေယာင္ထင္ရေပမယ့္ ေသခ်ာလုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ စိတ္ရွည္ဖို႕လိုပါတယ္ ..
ပထမအဆင့္ အေျခခံၾကိဳးထံုးေလးေတာ့ ေအာင္ျမင္သြားပါျပီ .. ကဲ ... ေနာက္ပို႕စ္ေတြမွာ .. တဆင့္ခ်င္းထပ္ရွင္းသြားပါ့မယ္ေနာ္ ....

အရမ္းလြယ္ေကာင္းလြယ္ေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ မဆိုစေလာက္ အသိကေလးကို မွ်ေ၀ရံုသက္သက္ပါ ..

ညီအမမ်ားအားလံုးပဲ တူတူေလ့က်င့္ၾကစို႕ေနာ္ ...

Sunday, March 13, 2011

ကၽြန္မနဲ႕ငလ်င္

[ ... ]

ကၽြန္မဒီလိုနဲ႕ပဲ ေရြ႕ရံုေလးေရြ႕တယ္ဆိုတဲ့ရထားေပၚမွာလူပိခံရင္း ကၽြန္မမ်က္လံုးေတြျပာလာကာ ေအာက္ကေျခေထာက္လည္း ဘယ္လိုမွ အေျခမခိုင္ေတာ့ပါဖူး ..
ကၽြန္မသတိလႊတ္လိုက္တာနဲ႕ လူနင္းခံရလို႕ ေသမယ္ဆိုတဲ့ သတိေလးကပ္ေနတာမို႕ .. ေရာက္တဲ့ဘူတာမွာဆင္းဖို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ .. အိမ္နားကဘူတာကိုေရာက္ဖုိ႕ ႏွစ္ဘူတာအလိုမွာပါ .. ေျခတဖက္လည္း ေထာ့နင္းေထာ့နင္းျဖစ္ေနပါျပီ .. လူလည္း ဘာမွမစားမေသာက္ရတာမို႕ .. အဓိကေရပါ .. ေတာ္ေတာ္ေလး ေခြယိုင္ခ်င္ေနပါျပီ .. ကၽြန္မအိမ္ျပန္ေရာက္မွျဖစ္မယ္ .. ကၽြန္မသတိကိုအသိနဲ႕ကပ္ႏိုင္ေသးတဲ့အေျခအေနမို႕ လမ္းထပ္ေလွ်ာက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္ .

ကၽြန္မအိမ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မ်က္ႏွာသစ္တဲ့ေဘစင္အေရာက္ကၽြန္မမ်က္ႏွာအေျခအေနေတာ္ေတာ္ဆိုးေနတာ အလန္႕တၾကားေတြ႕လိုက္ရပါတယ္ ..
ကၽြန္မကို စိတ္ပူေနတဲ့လူေတြကို စိတ္မပူဖုိ႕ သတင္းပို႕ရဦးမယ္ .. ကၽြန္မနားလို႕မျဖစ္ေသးဖူး ... ကၽြန္မကြန္ပ်ဴတာကို ရွိစုမဲ့စု အားအင္နဲ႕ဖြင့္ရင္း စိတ္ပူျပီးေစာင့္ေနတဲ့ အိမ္ကအကိုကိုလည္း သတင္းပို႕ .. ခ်စ္ေသာက်ဴးပစ္ေတြဆီလည္း သတင္းပို႕ျပီး .. ေမေမ့ကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာကေန ဖုန္းေခၚလို႕ရေနတာမို႕ လွမ္းဆက္ .. တျခားေသာဂ်ပန္ေတြေသေနၾကတဲ့သတင္း .. အျခားအျခားရပ္ကြက္ကလည္း အေျခအေနေတြဆိုးေနတဲ့သတင္းကိုနားေထာင္ရင္း အဆက္အသြယ္မရေသးသူေတြကို လိုက္ဆက္သြယ္ရျပန္ပါတယ္ .. ကၽြန္မရဲ႕၀န္ထမ္းအားလံုးဆီက အဆက္အသြယ္ရကာမွပဲ ကၽြန္မစိတ္ေအးရပါတယ္ ..

ကၽြန္မ လွဲလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြႏ္မအခန္းက အရမ္းကိုေအးစက္ေနတာတခုေလာက္ပဲသတိထားမိျပီး ေလာကၾကီးနဲ႕အဆက္ျပတ္သြားခဲ့ပါတယ္ .. အဲ့ဒီခ်ိန္မွာမနက္၃နာရီပါ . ကၽြန္မရုတ္တရက္သတိျပန္ကပ္လာျပီး .. ခနတျဖဳတ္ေလာက္အိပ္လိုက္ရတာလည္းပါပါ့မယ္ .. ကၽြန္မကိုေလေတြတိုးေနတာသတိထားမိတဲ့အခိ်န္နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္၆နာရီပါ .. ကၽြန္မသတိတရနဲ႕ထၾကည့္မိမွပဲ ေခါင္းရင္းတည့္တည့္မွာ တံခါးႏွစ္ခ်ပ္လံုး ပြင့္ေနခဲ့ပါတယ္ .. ျမတ္စြာဘုရား .. ေလေအးေတြထဲကၽြန္မတညလံုး အိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့တာပါလား ... အဲ့ဒါနဲ႕ပ်က္ေနတဲ့တခါးကိုထလုပ္ျပီး ကၽြန္မေဆးေသာက္လို႕ ေနာက္တေခါက္ျပန္အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့တယ္ .. ႏိုးလာေတာ့ ကၽြန္မကိုယ္ေတြျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူလို႕ ...

[ ... ]

ကၽြန္မနဲ႕ငလ်င္

၁၁ရက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕ ေန႕လည္ ႏွစ္နာရီေလာက္ေပါ့ .. ကၽြန္မေမေမနဲ႕ဖုန္းေျပာေနခဲ့တာ .. ေမေမ့ကိုသတိရေနလို႕ေလ .. လူကအလုပ္ထဲမွာဆိုေတာ့ ၾကာၾကာလည္း ဖုန္းေျပာလို႕မရ .... ဖုန္းခ်ရံုရွိေသး ... ငလ်င္စလႈပ္လာပါတယ္ ... ေအာ္ လႈပ္ေနတယ္ဟဲ့ေပါ့ .... ကၽြန္မ ရင္ထဲေၾကာက္စိတ္လံုး၀ကို မရွိခဲ့တာပါ .. တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ နည္းနည္းၾကမ္းလာပါတယ္ .. ရံုးကဂ်ပန္မေလးတေယာက္က ေတာ္ေတာ္ကိုေၾကာက္လို႕ ရံုးေပၚမွာတင္ ေအာ္ဟစ္ေနတာ သူ႕ကို ၾကည့္ျပီး ရီခ်င္စိတ္က ျဖစ္ေသး .. ဆိုးတယ္ေနာ္ ... လူ႕စိတ္က .. ဂ်ပန္ျဖစ္ျပီး ငလ်င္ေၾကာက္ရသလားေပါ့ .. ဒါေပမယ့္ ေျပးဆင္းၾကေဟ့ဆိုတဲ့ေအာ္သံထြက္လာတာနဲ႕ တျဖည္းျဖည္းလည္း စၾကမ္းလာျပီေလ .. အဲ့ဒါနဲ႕ ကၽြန္မလည္း ပိုက္ဆံအိတ္နဲ႕ ဖုန္းနဲ႕ကေတာ့ မေမ့မေလ်ာ့ ယူုျပီးဆင္းရပါေတာ့တယ္ .. ပိုက္ဆံအိတ္ဆိုေပမယ့္ ေ၀ါ့လက္ပါ .. အထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္နဲ႕ ဘဏ္ကဒ္နဲ႕ ပိုက္ဆံနည္းနည္း .. မိသားစုဓာတ္ပံုေပါ့ေလ ..

ကၽြန္မတေယာက္ထဲဆင္းေျပးလို႕မရျပန္ဖူး .. စလႈပ္ကထဲက ေအာ္ဟစ္ေနေလတဲ့ ဂ်ပန္မေလးကို ဆြဲေျပးရတာ .. သူကလမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ . ေအာက္ကိုေရာက္လာျပန္ေတာ့လည္း ေျမၾကီးေပၚမွာ လူးေနေလရဲ႕ေလ .. ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ေနရွာတာ . သူ႕ၾကည့္ရင္းနဲ႕ သနားလာတာေပါ့ .. ပထမဦးဆံုး စလႈပ္တာဆိုေတာ့လည္းေလ .. ပတ္၀န္းက်င္တခုလံုးမွာလည္း တိုက္ေတြ ကားေတြက လႈပ္လို႕ ယိမ္းထိုးလို႕ .. ကၽြန္မ ရုပ္ရွင္ၾကည့္သလို တအံ့တၾသေငးေနမိတယ္ .. အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဖုန္းေတြအားလံုး စပိတ္သြားပါျပီ .. အင္တာနက္ကေတာ့ ရေနေသးတယ္ .. အခုခ်ိန္ထိပါပဲ .. ကၽြန္မတို႕ဆီမွာလည္း LIVE သတင္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ လႊင့္ေပးေနခဲ့ေတာ့ နားေထာင္ေနရင္း တအံ့တၾသေပါ့ ..

အဲ့ဒါနဲ႕ ပထမတၾကိမ္ညိမ္သြားေတာ့ အေပၚကိုျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္ .. ေအာ္ ဒီတခါေတာ္ေတာ္ျပင္းလိုက္ပါလားေပါ့ .. ၃မိနစ္ေလာက္ပဲျခားပါတယ္ ... ဒုတိယတၾကိမ္ ထပ္လႈပ္လာျပန္ပါတယ္ .. ဒီတခါ နည္းနည္းပိုၾကမ္းတာမို႕ ကၽြန္မေျပးဆင္းရျပန္ပါျပီ .. ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ အေဖာ္ျဖစ္ေနတဲ့ကၽြန္မ .. ဒီတေခါက္မွာလည္း ဒူးတုန္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ဂ်ပန္မတေယာက္ကို တြဲဆင္းရျပန္ပါတယ္ .. ကၽြန္မတို႕နဲ႕ သိပ္မေ၀းတဲ့ အိုဒိုင္းဗားမွာ ဆူနာမီစျဖစ္ေနျပိတဲ့ .. ငေဟ့ာက အြန္လိုင္းကေန လွမ္းေျပာေတာ့ ကၽြန္မတို႕ေတြ ရံုးကတီဗြီကို အေျပးအလႊားဖြင့္ရျပန္တာေပါ့ .. ဖြင့္ထားခဲ့ျပီး ေအာက္ဆင္းေျပးရျပန္ပါတယ္ .. ေအာက္မွာေတာ့ တကယ့္ကို ရပ္ထားတဲ့ ကားေတြအားလံုး ၀ုန္းဒိုင္းၾကဲေနၾကတာ . ေနာက္ .. ကၽြန္မလက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ ကာစတန္မာဆိုက္က သူေဌးရပ္ကြက္လုိ႕ ေျပာလို႕ရတာမို႕ .. တိုက္ေတြကငလ်င္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခမွာေသခ်ာစီစဥ္ထားတာေတြပါ .. ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ တိုက္တလံုးကလြဲလို႕ပါပဲ .. စီစဥ္ထားတဲ့တိုက္ေတြက မျပိဳတာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေပမယ့္ တိုက္တလံုးလံုးကို လႈပ္ယမ္းမႈအားက ပိုမ်ားပါတယ္ .. အက္ရွင္ကားတကားကို ၾကည့္ေနရသလို တအံ့တၾသနဲ႕ပါပဲ .. ညိမ္သြားျပန္ေပမယ့္ ေလေတြတအားၾကမ္းလာျပီး အရမ္းခ်မ္းလာပါတယ္ .. အဲ့ဒါေၾကာင့္ ငလ်င္ျငိမ္တာနဲ႕ ကၽြန္မတို႕ ျပန္တက္ေျပးရတာပါပဲ ...

အဲ့ဒါနဲ႕တတိယတေခါက္ထပ္လႈပ္ျပန္တယ္ .. ဒီတခါနဲ႕ ေနာက္တၾကိမ္ကအျပင္းဆံုးပါပဲ .. ဘယ္လိုမွကို ရပ္ေနလို႕မရေအာင္ ၾကမ္းတာပါ .. ဒါေတာင္ကၽြန္မတို႕ ေနတဲ့ေနရာက တိုက်ိဳျဖစ္တဲ့အျပင္ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္မဟုတ္ပါဖူး .. ရံုးကဂ်ပန္မေလးကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ျပီး ေၾကာက္လန္႕ေနပါျပီ .. ကၽြန္မတကယ့္ကို ငလ်င္ေလးၾကိမ္လံုးထိ မေၾကာက္ခဲ့ပါဖူး ... ေၾကာက္စိတ္လံုး၀ကိုမရွိခဲ့တာပါ .. ဆိုးလိုက္တဲ့ကံရယ္ေပါ့ေနာ္ .. အဲ့ဒီခ်ိန္မွာ ကၽြန္မကို စိတ္ပူတဲ့ က်ဴးပစ္ကခ်စ္ေသာေမာင္ႏွမေတြက သတင္းစေမးေနၾကတာ ျပန္ေျဖရတာနဲ႕ ကၽြန္မေၾကာက္ဖို႕ ေမ့ေနေလာက္ေအာင္ပါပဲ .. အိမ္က ကၽြန္မရဲ႕အကိုကလည္း ေမေမကဖုန္းဆက္လုိ႕ဆိုျပီး အြန္လိုင္းေရာက္လာပါတယ္ .. စိတ္မပူဖို႕ဖုန္းဆက္ခ်င္ေပမယ့္ ဖုန္းလိုင္းအားလံုးကျဖတ္လိုက္ပါျပီ .. ရထားလိုင္းအားလံုးလည္း ပိတ္သြားျပီမို ကၽြန္မအတြက္ကေတာ့ ရံုးမွာပိတ္မိသြားတဲ့ အေျခအေနေပါ့ .. အိမ္ကိုလည္း စိတ္မပူဖို႕ အြန္လိုင္းကေနလွမ္းေျပာ .. ကၽြန္မ မေသေသးဖူးေပါ့ ...

ညေန၆နာရိထိုးခါနီးေလာက္မွာေတာ့ ရံုးကကားနဲ႕ျပန္ပို႕ေပးဖို႕စီစဥ္ေပးၾကပါတယ္ .. ကၽြန္မလည္း အြန္လိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ေမာင္ႏွမေတြကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အျမန္သတင္းပို႕ျပီး .. ျပန္ရတာေပါ့ .. ရထားမရွိေပမယ့္ ကားနဲ႕ပို႕ေတာ့ ေတာ္ေသးတာေပါ့ေနာ္ .. ကၽြန္မအထင္တက္တက္စင္လြဲေတာ့တာပါပဲ ..
ညေန၆နာရီထိုးခါနီးစထြက္တဲ့ကားဟာ ညဆယ္နာရီခြဲတဲ့ထိ ႏွစ္ဘူတာစာေလာက္ပဲ ေရြ႕တဲ့အျပင္ ကားအားလံုးပိတ္သြားတာမို႕ ထိုင္ေစာင့္ရံုမွတပါးပါပဲ .. ကၽြန္မတို႕လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ပင္ပန္းလာျပီမို႕ လမ္းဆင္းေလွ်ာက္ၾကစို႕ေပါ့ .. ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႕ေရာက္ေနတဲ့ေနရာနားက ဘာစတိုးဆိုင္မွမရွိတဲ့ျပင္ ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ေရနဲ႕ အစားအေသာက္အားလံုး ကုန္သြားပါျပီ .. ကၽြန္မ အဲ့ဒီက်မွ ဒုကၡစေရာက္ေတာ့တာပါပဲ ..

ကၽြန္မအရမ္းပင္ပန္းလာေပမယ့္ မတတ္ႏိုင္ဖူး လမ္းေလွ်ာက္ရေတာ့မယ္ . မဲတင္းျပီးေလွ်ာက္ေပေတာ့ေပါ့ . တသက္နဲ႕တကိုယ္ အဲ့ေလာက္မ်ားတဲ့လူတန္းဒီတခါ ျမင္ဖူးတာပါပဲ .. တနာရီနီးပါးေလွ်ာက္ျပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ မဂၤလာသတင္းၾကားရတာ တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ေသာ ရထားလမ္းမ်ားျပန္ဖြင့္ျပီတဲ့ .. ကိုယ့္ရထားက မဖြင့္ေသးေတာ့ ေစာင့္ေပဦးေပါ့ .. အဲ့ဒါနဲ႕ ကၽြန္မတို႕စီးမယ့္ရထားလမ္းလည္း ျပန္ဖြင့္တယ္ဆိုေရာ ၀မ္းသာလိုက္တဲ့ကၽြန္မ .. ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပါပဲ .. ဖုန္းကလည္း ရလိုက္မိလိုက္ စျဖစ္လာပါတယ္ .. ကၽြန္မရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ စိတ္ပူရေသးတာမို႕ .. ကၽြန္မ လက္လွမ္းမီသေလာက္ လိုက္ဆက္သြယ္ရင္း ရံုးခ်ဳပ္ကိုလည္း သတင္းပို႕ေနရပါတယ္ .. ဖုန္းက အိုင္ဖုန္းျဖစ္ေနတာ ကံတခုေကာင္းတယ္ေျပာရပါမယ္ .. စကိုက္မွာ သတင္းပို႕လို႕ရေနပါတယ္ .. ဒီလိုနဲ႕ပဲ ကၽြန္မစီးရမယ့္ဘူတာကိုေရာက္ေတာ့ ... ျမတ္စြာဘုရား .. ဘူတာၾကီးျပည့္လွ်ံေနပါ့လား ....

တန္းစီေစာင့္ေနရာကေန တြန္းရင္းၾကိတ္ရင္း အနင္းခံရရင္းနဲ႕ပဲ ကၽြန္မရထားေပၚကိုေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္ .. ႏွစ္စီးေျမာက္အစင္းမွာေပါ့ .. ရထားေပၚရမွ ကၽြန္မဒုကၡေရာက္ေတာ့တာ .. ကၽြန္မအရပ္က အေမေမြးတိုင္းပုတဲ့ျပင္ လူက အဲ့လိုၾကပ္တဲ့ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ပါဖူး .. ေရေတာင္မေသာက္ထားရတဲ့ကၽြန္မ .. မ်က္လံုးေတြပါ ျပာခ်င္လာတာပါ . ကၽြန္မဘယ္လိုမွ ရပ္မရတာမို႕ ေဘးက ဂ်ပန္အဖိုးၾကီးရဲ႕လက္ကို အတင္းကိုဖက္ထားရပါတယ္ .. သူလည္းေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းေနပံဳေပမယ့္ အေျခအေနဆိုးေနပံုရတဲ့ကၽြန္မကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီခဲ့တဲ့သူပါပဲ ..

[ ..... ]

Thursday, March 3, 2011

၀က္သားခ်ဥ္

၀က္သားခ်ဥ္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၀က္သားအဆီမပါတဲ့အသားခ်ည္းပဲ တကီလိုေလာက္ကို အရင္ ၾကိတ္စက္နဲ႕ၾကိတ္လိုက္ပါေနာ္ .. အလြယ္တကူလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကိတ္သား သံုးလည္းရပါတယ္ .. ျပီးရင္ အခ်ိဳမႈန္႕မသံုးဘဲ သၾကားရယ္ .. ဆားရယ္ကို အေနေတာ္ေလးထည့္ျပီး နယ္ေပးပါ .. ခနေလာက္နယ္ႏွပ္ထားေပးလိုက္ရင္ အရသာပိုစိမ့္၀င္ပါတယ္ .. ျပီးရင္ ရွမ္းဆန္ရွိတဲ့ေနရာေတြအတြက္ေတာ့ ရွမ္းဆန္ေပါ့ .. ကၽြန္မကေတာ့ ယိုးဒယားဆန္ကို ၀ယ္ထားတယ္ .. အဲ့ဒီဆန္ကို ထမင္းအေနေတာ္ေလာက္ေလးခ်က္ထားေပးပါ .. ထမင္းကိုေတာ့ အမ်ားၾကီးမသံုးဘဲ သင့္ရံု.. တကီလိုအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ လက္တဆုပ္သာသာေလာက္ဆို အေနေတာ္ပါပဲ .. ဇလံုတခုထဲမွာထည့္ .. ခုနက နယ္ႏွပ္ထားတဲ့ ၀က္သားကိုထည့္ျပီးနယ္ေပးပါေနာ္ .. ရိုးရိုးနယ္ရံုမဟုတ္ဘဲ ငါးထမင္းနယ္ နယ္သလိုမ်ိဳး ေၾကေနေအာင္ ေျခရင္းနယ္ေပးရမွာပါ ... အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဆားေလးနည္းနည္းနဲ႕ သၾကားေလးနည္းနည္းထပ္ထည့္ေပးပါေနာ္ .. ျပီးေတာ့မွ အဲ့ဒီနယ္ထားတဲ့ထမင္း၀က္သားအေရာကို ငွက္ေပ်ာဖက္နဲ႕ထည့္ထုပ္ေပးပါ . ( ကၽြန္မတို႕ဆီမွာေတာ့ အုအဲႏို ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ငွက္ေပ်ာဖက္ရတယ္ .. ) ငွက္ေပ်ာဖတ္နဲ႕စည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကေလးျဖစ္ေအာင္စည္းဖို႕ေတာ့လိုပ ါတယ္ .. အေပၚကေန ၾကိဳးနဲ႕တင္းတင္းေလးစည္းေပးပါေနာ္ .. ျပီးတာနဲ႕ အေပၚကေန လက္ကိုင္ပ၀ါေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ .. ပိတ္စခပ္ပါးပါးေလးနဲ႕ ထပ္ထုပ္ေပးရပါမယ္ .. ပလတ္စတစ္ဇလံုထဲကို အဲ့ဒီအထုပ္ကိုထည့္ျပီးေတာ့ အေပၚကေန အေလးတံုးတခုခုနဲ႕ ဖိေပးထားပါ . စမ္းျပီးလုပ္စားခ်င္တဲ့ မမေတြ ညေလးေတြက ျမန္မာတို႕ စလံုးတို႕မွာေနတာဆိုရင္ ပူတဲ့ေဒသဆိုေတာ့ကာ ၅ရက္ ကေန အလြန္ဆံုးတပတ္ေလာက္ဆို စားလို႕ရပါပီရွင္ .. ကၽြန္မလုပ္တာအခု ေအးတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ဆယ္ရက္ေလာက္ေတာ့ထားလိုက္ရပါတယ္ .. ဘယ္ေဒသမွာျဖစ္ျဖစ္ ဆယ္ရက္မေက်ာ္ပါေစနဲ႕ .. ဆယ္ရက္ေက်ာ္သြားခဲ့ရင္ အခ်ဥ္စူးသြားတတ္ပါတယ္ .. စားေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ .. ေျမပဲကေလးေထာင္းျပီး ဆီခ်က္ကေလးခ်က္လိုက္ပါ .. ေျမပဲဆီခ်က္ေပါ့ .. ငရုတ္သီးမႈန္႕လည္းနည္းနည္းထည့္ .. ၾကက္သြန္ျဖဴရယ္.. ေျမပဲေထာင္းရယ္ကို ေရာျပီးခ်က္တဲ့ဆီခ်က္ပါ .. အဲ့ဒါေလးကို အေပၚကေန ဆမ္း .. ေဘးနားမွာ ငရုတ္သီးေျခာက္ေၾကာ္ေလးရယ္ .. ၾကက္သြန္ျဖဴလွီးထားတာေလးရယ္ .. ဂ်ဴးျမစ္ရွိရင္ဂ်ဴးျမစ္ကေလးရယ္ကို ေရာျပီးစားလိုက္ရရင္ျဖင့္ အရသာရွိတဲ့ ၀က္သားခ်ဥ္ေလး ျဖစ္ပါျပီလို႕ ........... ခ်က္နည္းမဟုတ္ရင္ အျပစ္မေျပာနဲ႕ေနာ္ .. စားၾကည့္ျပီးျပီ.. အရသာရွိတယ္ ... .. ခ်က္တတ္သလိုခ်က္ထားတာ ..


ေတာင္မေရာက္ေျမာက္မေရာက္ စားခ်င္သလိုခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းကေလးကို အားေပးသြားၾကပါဦးေနာ္ ...
ကၽြန္မ ... ဒီရက္ပိုင္းေပါ့ေလ .. ရင္ထဲမွာ ေပါ့ပါးေနသလိုလိုနဲ႕ မြန္းၾကပ္ေနတယ္ .. ကၽြန္မသိပ္ခ်စ္တဲ့မိသားစု ..
ကၽြန္မသိပ္ခ်စ္တဲ့ ေမေမ .. တူတူမေနရတာ ၃ႏွစ္ရွိခဲ့ျပီေပါ့ ... ကဲ .. ကၽြန္မ ဘာေတြျဖစ္ခ်င္ေနလဲ .. ဟင့္အင္း .. ဘာမွမျဖစ္ခ်င္ဖူး .. တကယ္ဘာမွမျဖစ္ခ်င္ဖူးလား .. ဟင့္အင္း .. အမ်ားၾကီးပဲ .. ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ .. စိုးရိမ္မႈေတြ .. ပူပန္မႈေတြ .. သံေယာဇဥ္ေတြ .. တကယ္ဆို ကၽြန္မ ဟိုးေကာင္ကင္းၾကီးလို အဆုံးအစမရွိလြင့္ေမ်ာေနခ်င္တယ္ ... တကယ္လြင့္ေမ်ာေနတာလားဆိုတာလည္း မေသခ်ာသလို တည္ျငိမ္ေနသလားလို႕ ျပန္ဆန္းစစ္ျပန္ရင္လည္း မေသခ်ာျပန္ဖူးမဟုတ္လား .. တိတ္တိတ္ကေလးေတြးရင္း ျငိမ္ျငိမ္ကေလး ထိုင္ေနခဲ့မိတဲ့ ရက္ေတြလည္း ရွိပါရဲ႕ ... သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကေမးတယ္ . ကၽြန္မက ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ရတာ သိပ္ၾကိဳက္တာပဲေနာ္တဲ့ ... ေကာင္းကင္ၾကီးရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည္ေနရတာ သိပ္စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတယ္ေလ ... ေဟာ .. ေကာင္းကင္ၾကီးကို ေမာ့ၾကည့္ရင္းနဲ႕ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အပင္တန္းေလးမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈ .. တခ်ိန္က သူတို႕စိမ္းလန္းစိုေျပခဲ့ဖူးတာေပါ့ ..
အခုေတာ့ အကိုင္းေလးေတြပဲက်န္လို႕ က်ိဳးတဲ့က်ဲတဲ .. ကဲ .. ေသခ်ာျပန္ၾကည့္လုိက္ပါဦး .. သူတို႕ေျခာက္ကပ္ေနတာဟုတ္ရဲ႕လားလို႕ .. ဟင့္အင္း .. မဟုတ္ဖူးေနာ္ . အပြင့္သစ္ အရြက္သစ္ေတြအတြက္ ခနတာ အားယူေနၾကတာ .. ဒီလိုပဲေပါ့ .. ကၽြန္မတို႕မွာလည္း .. ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ရွိမယ္ .. က်ရံႈးမႈဆိုတာ ရွိမယ္ .. လန္းဆန္းမႈ တက္ၾကြမႈဆိုတာရွိမယ္ .. အားငယ္မႈ .. ၀မ္းနည္းမႈဆိုတာ ရွိမယ္ .. အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ကြယ္ .. ေလာကဓံ တရားဆိုတာ ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္သလို ျဖစ္လာတာမွ မဟုတ္တာ .. သူ႕အလိုလို ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ကၽြန္မတို႕က လိုက္ျပီး ျပဳျပင္ယူေနရမွာေလ .. ကၽြန္မတို႕ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ကာလပတ္လံုး အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာကို လိပ္ျပာသန္႕ႏိုင္ရင္ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ျပီေပါ့ .. ေအာ္ ... ကၽြန္မဘာေတြ ေတြးေနမိပါလိမ့္ ............


[ Photo Created by TM ]

Tuesday, March 1, 2011

သံေယာဇဥ္ ...
တြယ္တာမႈေတြၾကား ..
ခံစားခ်က္မႈေတြ စုံးစံုးျမဳပ္လုိ႕ ..
နာရီသံခ်က္ခ်က္ျမည္သံေတြၾကား ..
အိပ္စက္ျခင္းေတြ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ေလရဲ႕ ...
တကယ္ဆို ..
ကိုယ္က အိပ္မက္ေတြထဲ ကေယာင္ကတမ္းႏိုးထခဲ့ရင္ေတာင္
မင္းကိုအျမဲရွိေစခ်င္ေနခဲ့တယ္ ...
အခုေတာ့ ..
အိပ္မက္ေတြကို ေၾကာက္လို႕
ထထိုင္ရတဲ့ ကိုယ့္အျဖစ္ ..
ကိုယ့္ေရွ႕က စားပြဲေပၚမွာေတာ့ တြယ္ရာမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေလးရယ္..
ေအးစက္ေနတဲ့ ေကာ္ဖီတခြက္ရယ္ ...
ကိုယ့္ရဲ႕ေဘးက ေလညင္းေတြတိုက္ေနတဲ့ ၀ရန္တာေလးရယ္ ..
ဟိုးအေ၀းေကာင္းကင္ေပၚမွာေတာ့ ...
ၾကယ္ေလးေတြ လင္းလက္ေနေလရဲ႕ ...
ကိုယ့္ရဲ႕ ၾကယ္ေလးေရာ ...
ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနလိမ့္မလဲ ..
ေဟာ.... ကိုယ့္ရဲ႕ၾကယ္ကေလး ..
ျမင္လိုက္ရတဲ့ခဏ ..
သာယာေအးခ်မ္းမႈေတြနဲ႕ ...
ကိုယ္တခ်က္ျပံဳးလိုက္စဥ္မွာပဲ ..
ကိုယ့္ရဲ႕ၾကယ္ေလး ကြယ္ေပ်ာက္သြားျပီ ...
ဘယ္မ်ားေရာက္သြားပါလိမ့္ ..
ေၾသာ္ .. ေရာင္နီလင္းသြားျပီကိုး....
တကယ္တမ္းေတာ့ ...
ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရတာကိုက ...
ခနတာပဲတဲ့လား ..
ကိုယ့္ရဲ႕ၾကယ္ေလးရယ္ ........
......................................
.......................................
.........................................